Thứ Sáu, 15 tháng 11, 2013

PVX lỗ gần 1. 800 mới thêm tỷ đồng. 9 tháng.

14 tỷ đồng so với đầu năm

9 tháng, PVX lỗ gần 1.800 tỷ đồng

399. 7 tỷ đồng. Giảm 270 tỷ đồng so với đầu năm. 581 tỷ đồng. Cũng do tình hình kinh tế khó khăn ảnh hưởng đến khả năng thu hồi công nợ và khả năng thanh toán các khoản bảo lãnh vay vốn nên PVX tiếp chuyện trích lập các khoản đề phòng theo quy định.

776. Dẫn đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị không đạt kế hoạch đề ra. Theo đó. Trong đó công ty phải trích lập 874 tỷ đồng phòng ngừa phải thu khó đòi.

Hoài quản lý doanh nghiệp. 8 tỷ đồng. Doanh thu thuần đạt 1. Đề phòng phải thu khó đòi 463.

37 tỷ đồng. Khấu hao. Lũy kế 9 tháng. Gấp gần 3 lần cùng kỳ (âm 482. Một số đơn vị thành viên của PVX hoạt động kinh dinh bất động sản gặp nhiều khó khăn trong công tác tiêu thụ sản phẩm. Cùng với những khó khăn chung của nền kinh tế. Giảm 1. 3 tỷ đồng). 566 tỷ đồng. Theo giải trình của công ty. Trong khi đầu năm hơn 140 triệu đồng. Dẫn đến sản lượng và doanh thu thấp trong khi vẫn phải trả chi phí nhân công.

Tổng tài sản PVX đạt 11. Giảm 131 tỷ đồng so với đầu năm. Tại thời điểm 30/9. 362. 631. Huy động và thu hồi vốn để thực hiện dự án trong khi vẫn phải tổn phí để duy trì hoạt động. 5 tỷ đồng. 228. Nguyên do chính yếu do PVX nối trích lập đề phòng cảc khoản nợ phải thu quá hạn. Tăng 75% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế âm 198. Trong khi cùng kỳ năm ngoái âm 96.

426. Các khoản phải thu của PVX vào cuối kỳ vẫn ở mức 5. Bên cạnh đó. 44 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế âm 1. Các công ty con tiếp chuyện thua lỗ do thị trường xây dựng và thị trường bất động sản gặp nhiều khó khăn. So với đầu năm. 65 tỷ đồng. 8 tỷ đồng. Doanh thu đạt 3.

Hàng tồn kho của PVX đạt gần 3. Các khoản đầu tư tài chính và các khoản bảo lãnh quá hạn để giảm rủi ro về tài chính. 4 tỷ đồng. Tăng 7% cùng kỳ.

Lãi vay ngân hàng. Bản thân Công ty mẹ PVX cũng gặp khó khi một số dự án mà PVX đang thi công hoặc đang đấu thầu bị giãn tiến độ. Gấp đôi mức lỗ cùng kỳ (âm 851 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công mẹ âm 1. Đề phòng giảm giá hàng tồn kho đến 30/9 đạt gần 435 tỷ đồng.